Referenciáink
Híreink

Pannonjob nyereményjáték 2017.09.25

PANNONJOB KFT. FACEBOOK ÁLTALÁNOS ÜZENŐFALI
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

KÉRJÜK,  HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A
JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

A Pannonjob Kft. nyereményjátékait a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. Játékos adatait a Játék Szervezőjének bocsájtja rendelkezésre, nem a
Facebooknak.  Játékos  által megadott információk csak a nyereményjáték kapcsán kerülnek
felhasználásra. A játék során átadott adatokat Pannonjob Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen
formában nem kapja meg. A Pannonjob Kft a játékait rajongóinak szervezi, ahhoz, hogy részt vehessen,
kattintson a Like gombra.

Jelen feltételek szabályozzák a Pannonjob Kft. (Székhely: 8000, Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 01-09-073904, a továbbiakban a „Szervező”) által a www.facebook.com/pannonjob
oldalon keresztül kezelt és lebonyolított  játékokat és sorsolásokat. A játékhoz kapcsolódó egyéb
feladatokat, továbbá az adatkezelést a Szervező cég végzi.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE   
A Pannonjob Kft. (Székhely: 8000, Székesfehérvár, Berényi út 72-100. Cégjegyzékszám.: 01-09-073904,
a továbbiakban a „Szervező”)

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   

2.1 A Játékban magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, saját Facebook adatlappal  (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”  vagy ”Résztvevő”) vehet részt.
- (a) érvényes hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik,
- (b) a Játékos a játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A játékban való részvétel névre szóló és egy játékos csak egyszer vehet részt, azaz a játék során a publikációra történő többszöri hozzászólás nem növeli a játékos esélyeit.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Pannonjob Kft. dolgozói és e személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen  közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá azon személyek, akik nem adták le előzetes hozzájáruló nyilatkozatukat, adatlapjukat.  
2.3. A résztvevőket - a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében - a Szervező megvizsgálhatja, amennyiben  -  Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost - kizárhatja.
2.4. A nevezésnek a játékra meghívó posztban megadott nevezési felhívás szerint kell történnie. A
Játékra meghívó posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt
egy Játékban. Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a Határidőig, vagy nem a nevezéssel
összhangban történik, nem jogosít fel a játékban való részvételre.
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
A Játék 2017. szeptember 16. napján 9 óra 00 perctől – 2017. szeptember 24. napján 24 óra 00 percig tart.  A sorsolás időpontja: 2017. szeptember 25. 
4. A JÁTÉK MENETE: NYERTESEK, NYEREMÉNYEK  
4.1 A Szervező időről időre meginvitálhatja Facebook rajongóit „Játékban”, „Nyereményjátékban” való részvételre a Facebook oldalon történő posztolással („Játékra meghívó poszt”). Egy Játékra meghívó poszt az alábbi információkat tartalmazza: A Nevezés határideje (dátum és óra). Amennyiben az óra nincs jelölve, a játék határideje a dátum 23 óra 59 perc 59 másodpercében zárul;
A nevezés menete;  Az elérhető Nyeremények száma és típusa („Nyeremények”); és  A nyertes(ek)
kiválasztásának menete („Nyertes(ek)”)
Abban az esetben, ha konfliktus adódik, ezen Feltételek és egy Játékra meghívó posztban rögzítettek között, a Játékra meghívó poszt feltételei az irányadóak.
 
4.2  Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Szervező rajongói közé
tartoznak és Facebook oldalán  www.facebook.com/pannonjob  a  nyereményjáték lebonyolítására
létrehozott  felhívásnak hozzászólás (komment) formájában  reagál.  A Játékosok feladata, hogy a
felhívás alatt hozzászólás formájában töltsék fel fényképeiket.  Csak az a játékos vehet részt a
sorsolásban, aki közvetlenül a felhívó poszt alá hozzászólás formájában teszi közzé fotóját.
  A
nyereményeket az első három legtöbb like-ot kapott képet feltöltő játékos között sorsoljuk ki. Abban az esetben, ha a játékosok megegyező like számokat gyűjtenek, úgy manuális sorsolás útján választjuk ki a nyertest. A nyertesek kisorsolása online alkalmazás segítségével történik a megadott időpontban, de legkésőbb a határidő lejártát követő maximum 5 munkanapon belül.

Kapcsolatfelvétel a Nyertesekkel  direkt Facebook üzenettel történik,  továbbá neveiket  a játék
szervezője Facebook oldalán közzé teszi. Amennyiben a játék során kisorsolt nyertes/nyertesek  a
sikeres kapcsolatfelvételt, illetve tájékoztatást követő  8  napon belül nem jelentkeznek  a
nyereményért, valamint nem adnak meg elérhető postacímet, illetve a kézbesítés sikertelen, a játék szervezője jogosult a nyeremény visszavonására, a nyereményjáték sorsolás érvénytelenítésére, vagy a nyeremény átruházására.  A Szervező a nyereményt a nyertes  Résztvevővel  előre  egyeztetett időpontban (legkésőbb a sorsolást következő 10 munkanapon belül) személyes találkozó illetve igény esetén, postai úton juttatja el a Nyertes/Nyertesek részére. Nyertes Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és a nyeremény átvételéről készült fotóikat a Szervező Facebook oldalán közölje. 
4.3  Nyeremény:  3 db  páros mozijegy, mely 4320 Ft értékű ajándékutalvány formájában kerül
átadásra.

 
A vonatkozó adók – ettől eltérő nevezési feltétel hiányában - a Szerevezőt terhelik. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 
 
5.NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 
5.1 A Szervező a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat a Rajongói oldalon (”Értesítés”). Az értesítés e módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertessel/nyertesekkel a kapcsolatfelvétel direkt Facebook üzenettel történik, valamint a nyertesek neveit a játék szervezője Facebook oldalán közzé teszi. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítéseket, legkésőbb 8 naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenet formájában. Amennyiben a játék során kisorsolt nyertesek a sikeres kapcsolatfelvételt, illetve tájékoztatást követő  8  napon belül nem jelentkeznek  a nyereményért, a játék szervezője jogosult a nyeremény visszavonására, a nyereményjáték sorsolás érvénytelenítésére.   A nyertes résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és nyereményük átvételéről készült fotókat a Szervező Facebook oldalán közölje.

5.2 A Nyereményeket a Szervező személyesen vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékosok részére a Játékosok által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön.  Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Határidőtől számított 28 napon belül kerül kiküldésre. A vonatkozó adók – ettől eltérő nevezési feltétel hiányában -  a Szerevezőt terhelik.  A Szervező a Nyeremények  átvételének lehetőségét  a Szabályzatban meghatározott  határidőn belül  biztosítja. Szervező a Nyeremények  átvételére  –  a Szabályzatban foglaltak alapján - újabb lehetőséget nem biztosít. Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményeket a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.  

5.3 Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost/Játékosokat, akinek az Értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, ezáltal Nyereményét átadni nem lehet,  vagy a résztvevő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek.  A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót  semmilyen felelősség nem terheli.  
6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 
A Nyereményekhez tartozó esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.    
7. MODERÁLÁS
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje - az alábbiakban meghatározott- kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy nem odaillőnek talál, valamint Felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha a jogszabály ezt kívánja - a Szervező ésszerű belátása szerint – a Felhasználók vagy saját személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. Szervező kizárja a felelősséget bármely felhasználói tartalomban szereplő  hibából, esetleges  hiányosságból, vagy bármely, a Facebook oldalon közzétett, illetőleg  egyéb módon továbbított  felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

Felhasználói tartalomban szereplő információkra történő hagyatkozást Felhasználónak, illetve
Játékosnak kell mérlegelnie, saját kockázatára és felelősségére, ugyanis a felhasználói tartalomban szereplő téves, esetlegesen Játékos számára félrevezető információkért Szervező nem tartozik felelősséggel.
 
8. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK  
8.1  Szervező jelen részvételi-  és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó
törvényeknek megfelelően kezeli Játékosok  önkéntesen rendelkezésére bocsátott, előzetes és
részletes tájékoztatáson alapuló  kifejezett hozzájárulása alapján megadott  személyes adatait.
Pannonjob Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.,  továbbiakban „Adatkezelő”).  A
nyereményjátékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a 8.4 pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez,  továbbá ahhoz, hogy  Nyertessé nyilvánítása esetén  Adatkezelő Játékos  nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán.  Játékos  kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem bocsátja rendelkezésre a nyeremény átadásához szükséges adatokat,  illetve téves adatokat juttat el Szervező részére, úgy Szerevező Játékost  kizárja,  a nyeremény átvételére  nem lesz jogosult.  Ezen esemény kapcsán jelen Szabályzat tartalék Nyertesekre vonatkozó rendelkezésre válik esedékessé.
 
8.2  A kezelt személyes adatok köre
Adatkezelő a 8.5 pontban meghatározott célból kizárólag  Játékos  azon személyes adatait kezeli,
melyeket a játékban történő részvétel során, önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek, a játékban és a felhívásban rögzítettek alapján  (például név e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban „Személyes Adat”).
 
8.3 Az adatkezelés célja:
Adatkezelő jogosult Játékos által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.4 Adatkezelő, adatfeldolgozó:
Adatkezelő jogosult  Játékos személyes adatait  a 8.5 pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön
Személyes Adatinak kezelése során az adatok feldolgozását a Pannonjob Kft. (cím: 8000
Székesfehérvár, Berényi út 72-100.) végzi 
8.5   Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő jogosult Játékos személyes adatait az alábbi pontban meghatározott célból Játékos
hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyereményjáték végéig kezelni.
 
8.6 Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja  Játékos személyes adatainak  biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a
technikai és szervezési intézkedéséket, melyek ezen adatok megfelelő szintű védelmét garantálják. 
Adatkezelő  ezúton tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevő valamennyi Játékost, hogy
hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indoklás nélkül díjmentesen visszavonhatja az
alábbi e-mail címre küldött üzenet útján (info@pannonjob.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Pannonjob Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.)
 
9. JOGORVOSLAT  
Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs  önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben
meghatározott feltételek szerint Ön: 
(i)  jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni 
(ii)  (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. 
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által
vezetett nyilvántartásban: NAIH-62260/2013, NAIH-62301/2013, NAIH-68678/2013.
 
10.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szervező által indított nyereményjátékok  tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által,  a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék és részvételi szabályzatnak és a Facebook
mindenkor érvényes, nyereményjátékkal kapcsolatos irányadó elveknek megfelelően használható fel.
 
Székesfehérvár, 2017. szeptember 16. 
Pannonjob Kft. 
Szervező 

Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., a céget nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 07-09-002337
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003
Intézmény felnőttképzési tevékenység engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000287/2014
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62298/2013, NAIH-62300/2013, NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013