Fejléc grafikai elem

Munkajogi témák

2024.06.20. 10:39

Huzamos tartózkodás jogának megszerzése, avagy a nemzeti tartózkodási kártya

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának jogi hátterét ismertető és átfogó cikksorozatunk 5. részéhez érkezve a Huzamos tartózkodási jog megszerzésének előnyeit, hátrányait és annak részletes menetét vizsgáljuk.

Huzamos tartózkodás jogának megszerzése, avagy a nemzeti tartózkodási kártya

A Nemzeti Kártya jogintézménye kapcsán megjelent korábbi cikkünkben (https://www.pannonjob.hu/news-nemzeti_kartyaval_kapcsolatos_szabalyok) utaltunk arra, hogy elsősorban az ukrán állampolgárságú, hosszabb ideje hazánkban dolgozó és élő munkavállalók beilleszkedése és letelepedése segíthető huzamos tartózkodási jog megszerzésével. 

Milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat a munkáltató számára az eljárás?
Huzamos tartózkodás jogának megszerzése estén nem szükséges hosszas eljárást indítani, munkaerő igényt benyújtani, tartózkodási engedélyt kérni új munkaviszony létesítése, vagy a feltételekben történő változásnál, ezzel sok idő és kiadás is megspórolható a munkáltató oldalán. Hátránya lehet, hogy a munkavállaló mobilisabbá válik a munkaerőpiacon, így könnyebben elválthat a munkáltatótól. Előnye, hogy a nemzeti tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult, ennek okán munkaviszonya is határozatlan időre szólhat bármely szakmában.  
 
Huzamos tartózkodási jog megszerzésének előfeltételei:
A bevándorlási, nemzeti letelepedési engedélyek meghosszabbítására és visszavonására a nemzeti tartózkodási kártya visszavonására irányadó szabályok vonatkoznak 2024. január 1. napját követően indult eljárásokban.
 
Nemzeti tartózkodási kártyát az a 3. országbeli állampolgár kaphat,
 1. akinek Magyarország területén a lakhatása és a megélhetése biztosított, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 3 éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott tartózkodási engedély birtokában, vagy a kérelem benyújtása előtti 1 évben családi életközössége állt fenn magyar állampolgárral, huzamos tartózkodási joggal rendelkezővel, menekültként elismert 3. állambelivel, vagy legalább 2 éve házas magyar állampolgárral, huzamos tartózkodási joggal rendelkezővel, menekültként elismert 3. állambelivel, ilyen személy kiskorú gyermeke, megszűnt magyar állampolgárságú, felmenői magyarok voltak;
 2. aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül vagy egészségügyi ellátásának költségeit ennek hiányában is biztosítani tudja,
 3. akivel szemben nem áll fenn az e törvényben meghatározott kizáró ok (azaz a letelepedése nem veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt, nem közölt a kártya megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt, vagy az eljáró hatóságot nem tévesztette meg, büntetlen előéletű vagy mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól), 
 4. huzamos tartózkodása Magyarország érdekeivel összhangban áll (az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter nemzeti érdekként Magyarország gazdasági, nemzetpolitikai, tudományos, kulturális és sport érdekét veheti figyelembe, mely döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs), és
 5. teljesíti a jogszabályban meghatározott társadalmi együttélési feltételeket (ehhez kapcsolódóan említettük, hogy 2025.01.01. utáni eljárásoknál vizsga várható). 
 
Szükséges továbbá megvizsgálni a korábbi tartózkodási jog jogcímét, hiszen ahogyan korábbi írásunkban is utaltunk rá, egyes engedélyesek nem folyamodhatnak nemzeti tartózkodási kártya iránt (ilyen a vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély, szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély, beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély, foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, vendégmunkás-tartózkodási engedély, tanulmányi célú tartózkodási engedély (beleértve az álláskeresést és a vállalkozás indítást is), képzés célú tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, gyógykezelési célú tartózkodási engedély, Fehér Kártya, kiküldetés célú tartózkodási engedély, gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély, önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély).
 
A nemzeti tartózkodási kártya igénylésének módja és az eljárás menete:
A kérelem elbírálása iránti eljárási ideje 70 nap.
 
A nemzeti tartózkodási kártya kiadása és hosszabbítása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, az Enter Hungary felületen nyújtható be. Az itt előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizették, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása.
 
Az elektronikus úton benyújtott kérelem eljárási díja 25.000.- Ft, a meghosszabbítás díja pedig 20.000.- Ft jelenleg. 
 
A kártya érvényességi ideje 10 év, mely újabb 10 évvel hosszabbítható. 
 
Kérelemhez csatolni szükséges az alábbiakat:
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • házasságban élő kérelmező esetén házassági anyakönyvi kivonat,
 • a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozat,
 • kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okirat arról, hogy a kiskorú huzamos tartózkodásának nincs törvényes akadálya,
 • Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, 6 hónapnál nem régebbi okirat azzal, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól, 
 • megélhetés igazolása (a kérelmező vagy a tartását vállaló családtag hitelintézeti igazolása készpénz-megtakarításról, a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, rendszeres magyarországi jövedelemről szóló munkáltatói, illetve adóhatósági igazolás, külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolás, az itt élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozata, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirat,)
 • a lakhatás biztosítottságának igazolás (az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat, lakásbérleti szerződés, az itt élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozata,)
 • társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül, vagy utalás olyan nemzetközi szerződésre vagy megállapodásra alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti, vagy a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes, 
 • egy darab igazolványkép,
 • érvényes úti okmány (illetve amennyiben a megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodás ideje alatt több úti okmánnyal is rendelkezett, akkor mindegyik úti okmány másolata).
A külföldön kiállított közokirat, külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző által hitelesített magánokirat bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva elfogadott. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat csak a hazai anyakönyvezést követően elfogadott.
 
Nemzeti tartózkodási kártyát az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha
 1. a feltételek olyan jelentősen megváltoztak az 5 éven belül kiadott engedélynél, hogy nem kapna, 
 2. elváltak 3 éven belül, szülői felügyeleti joga megszűnt, kivéve, ha már 4 éve huzamos tartózkodási joggal hazánkban tartózkodik, 
 3.  Magyarország területét 6 hónapnál hosszabb ideig elhagyta.
Azt követően, hogy részletesen elemeztük a huzamos tartózkodási jog megszerzésének folyamatát, és megállapítottuk, hogy a nemzeti tartózkodási kártya megszerzése jelentős mértékben egyszerűsítheti a munkavállalók és munkaadók adminisztratív terheit, ugyanakkor növelheti a munkaerő-piaci mobilitást, ami új kihívások elé állíthatja a foglalkoztatókat, sorozatunk utolsó részében a foglalkoztatók 3. országbeliek alkalmazása kapcsán létre jövő bejelentési kötelezettségeit fogjuk ismertetni. Kiemelten foglalkozunk majd azzal, hogy milyen plusz adminisztratív követelményeknek kell megfelelniük a foglalkoztatóknak, amikor harmadik országbeli állampolgárokat alkalmaznak. Írásunkban tárgyaljuk majd azokat a lépéseket, amelyek elengedhetetlenek a szabályos munkaügyi kapcsolatok fenntartásához, és megvilágítjuk azokat a buktatókat is, amelyekre minden munkaadónak fel kell készülnie.


Pannonjob Kft.